Satış Sözleşmesi

HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye www.tatileozlem.com internet sitesinden

elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve

ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı TÜKETİCİ'nin Korunması Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri

Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve

yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2- GENEL HÜKÜMLER:

2.1- TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya

ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini

beyan eder. 

2.2- ACENTE, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ'ye karşı sorumludur. 

2.3- Hizmetin ifasından sonra TÜKETİCİ'ye ait kredi kartının ACENTE'nin kusurundan

kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması

nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ACENTE'ye ödememesi halinde

TÜKETİCİ, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

MADDE 3 - İPTAL - DEVİR

3.1.ACENTE, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına

engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava

koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir

sebeplerden dolayı geziyi kalkış saatinden 24 saat öncesinde iptal veya tehir edebilir. Bu

durumda TÜKETİCİ'nin tazminat hakkı yoktur. 
3.1.1. Satın alınan tur programı yeterli kişi sayısına ulaşamayıp hareket etmediği takdirde TÜKETİCİ'nin bakiyesi 6 ay açık tarihe alınabilir veya doluluk oranı olan başka bir tur programına aktarılabilir.
3.1.2. Sigorta paketi satın alınmış ise TÜKETİCİ 3.1.1. maddesinde geçen koşulları kabul etmeyip ödediği bakiyeyi talep etme hakkına sahip olur.

3.2 A- TÜKETİCİ, hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin

tamamı kendisine iade edilir. 

B- TÜKETİCİ, cayma hakkının süresi içerisinde kullanmamasına rağmen hizmetin başlamasından

15-7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35' ini, 7 günden az bir süre kala

ise tamamını ACENTE'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. TÜKETİCİ tarafından yapılan tarih

değişiklikleri iptal hükmündedir. 

C- İndirimli hizmetin iptal/devri halinde TÜKETİCİ, hizmet başlangıcından tam 7 gün öncesine

kadar hizmet bedelinin %35 ini, 7 günden sonra ise hizmet bedelinin tamamını ACENTE'ye

ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

D-Özel ürünlerde, hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, TÜKETİCİ'ye o

ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. TÜKETİCİ, gezinin başlamasından 59-31 gün önce

sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %25'ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi

halinde gezi bedelinin %50'sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin

%75' ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını ACENTE'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

E- TÜKETİCİ'nin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan

rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu

ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır 

3.3 TÜKETİCİ ,gezinin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir.

Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

TÜKETİCİ, tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel ACENTE'sine

sunmakla yükümlüdür 

3.4 TÜKETİCİ'nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi

durumunda; ACENTE TÜKETİCİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal

etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde TÜKETİCİ'ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. 

3.5ACENTE gerekli gördüğü durumlarda TÜKETİCİ'ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt

aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede

veya hizmet sırasında ACENTE' hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların

hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret

sıralarını değiştirebilir. TÜKETİCİ bu değişiklilik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği

takdirde, rezervasyonunu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir. 

3.6 ACENTE'nin olası tur iptali bildirimleri, her TÜKETİCİ' ye münferiden yapabileceği gibi,

internet sitesinde de duyurabilir. TÜKETİCİ bu durumu peşinen kabul eder.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER :

1-Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. TÜKETİCİ seyahat edeceği aracın

ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir. 

2- Sağlayıcının ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında;

TÜKETİCİ 39;nin sağlayıcıya kayıp veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi halinde, bagajın içinde

bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin

toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve

manevi tazminatı olarak ACENTE tarafından eşya sahibi TÜKETİCİ'ye ödenir. ACENTE, kendisine

yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından,

hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur. 

3- Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir. 

4- ACENTE, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal

,TÜKETİCİ'nin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller

dışındaki sebeplerden sorumludur.ACENTE sorumluluğu dahilindeki hallerde, TÜKETİCİ

aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca TÜKETİCİ'ye bedel

veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve

hizmet esnasında TÜKETİCİ'ye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna

gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin TÜKETİCİ tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması

TÜKETİCİ'nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır. 

5-TÜKETİCİ, rehber, tesis ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği

kurallara uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı

nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder. 

6- TÜKETİCİ'nin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması

halinde, ACENTE yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek

zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur. 

7- TÜKETİCİ'nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak ACENTE'ye

bildirmesi İyi niyetli TÜKETİCİ'nin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur. 

8- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan TÜKETİCİ(ler), kendi

adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri TÜKETİCİ(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup onaylaması

ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. 

ACENTE'nin sözleşmede imzası bulunan TÜKETİCİ(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da

hizmet bedelinin tahsili için diğer TÜKETİCİ 39;lere rücu hakkı saklıdır. 

9-1618 sy yasanın 12.maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun

eksik yada hiç verilememesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket

tur bedeli kadardır. 

10-TÜKETİCİ dilerse paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel; kaza ve hastalık

halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını

sigortalatabilir. 

11- ACENTE'nin Sözleşmeye Kısmen yada tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın

hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır

MADDE 5- YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Tüketici Mahkemeleri

ve Hakem Heyetleri yetkilidir. 

TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.